مهاجم شدگی پالونیا

آیا درخت پالونیا مهاجم و کاشت آن غیرقانونی است؟

آیا درخت پالونیا مهاجم و کاشت آن غیرقانونی است؟ واردات گیاهــان خارجی، یکی از معضلات بزرگ تنوع زیســتی در ایران و جهان است. اگرچه جابجایی گیاهــان و جانــوران در دنیــا قدمتی به انــدازه تاریخ مهاجرت های انســانی دارد، ولی با … ادامه مطلب

3 نظرات