کشت پاییزه پنبه +فیلم (خاکورزی حفاظتی- کشت مستقیم پنبه)